Педагогічна рада

           Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в школі є педагогічна рада.

Педагогічна рада відіграє провідну роль у колективному управлінні навчально-виховним процесом у школі. Вона є ефективним засобом управління та мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, розвиток їх індивідуальності.

Особливістю педагогічних рад школи є: наукова обґрунтованість, конкретність, єдність вимог і особистісна орієнтація.

Педагогічний колектив школи намагається відійти від традиційних форм проведення педагогічних рад. Для розгляду й реалізації тем педрад, підвищення зацікавленості педагогів у підготовці й проведені педрад використовувалися різноманітні новітні методики.

Використання різноманітних форм і методів проведення педагогічних рад позитивно впливає на педагогічний колектив і забезпечує високу активність учителів, учнів і батьків.

На засіданнях педагогічних рад розв’язуються актуальні науково-методичні й навчально-виховні проблеми, визначаються пріоритетні напрямки, завдання, форми роботи педагогічного колективу, приймаються конкретні рішення з основних питань діяльності навчального закладу, зокрема в науково-методичному аспекті.

Тематика засідань педагогічних рад 

2021-2022 навчальний рік

Серпень

 1. Аналіз діяльності  педагогічного колективу школи за 2020 – 2021 навчальний рік відповідно до вимог Закону України  «Про повну загальну середню освіту та завдання на новий 2021 – 2022 навчальний рік з метою визначення шляхів розвитку  школи в сучасних умовах.
 2. Затвердження плану роботи школи на новий 2021 – 2022 навчальний рік , визначення нової теми для науково – методичної роботи школи «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу» на 2021 – 2026 роки.
 3. Затвердження робочого навчального плану.
 4. Аналіз роботи над науково- методичною проблемою «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання , впровадженння інноваційних технологій , гуманізації , індивідуалізації , впровадження ідей психолого – педагогічної науки»

Жовтень

 1. “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”.
 2. Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини.
 3. Впровадження Державного стандарту базової та повної середньої освіти в навчальний процес. Побудова освітнього простору з позиції компетентнісного підходу , в основу якого покладено ключові компетентності здобувачів освіти.

Січень

 1. Стан викладання німецької мови та інформативно – комунікативні форми навчання іноземної мови.
 2. Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості.

Березень

 1. Вивчення стану викладання предметів української філології .Розвиток  творчої особистості вчителя та учня на уроках української мови літератури та зарубіжної літератури як основа формування мовно- літературних  компетентностей школярів.
 2. Формування соціокультурної компетентності учнів.
 3. Підготовка до ДПА, ЗНО.
 4. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя.

2020-2021 навчальний рік

Серпень

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2019-2020 навчальний рік відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та завдання на новий 2020-2021 навчальний рік з метою визначення шляхів розвитку школи в сучасних умовах.
 2. Затвердження плану роботи школи на новий 2020-2021 навчальний рік.
 3. Затвердження робочого навчального плану.
 4. Робота над науково-методичною проблемою «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки»

Жовтень

 1. Реалізація основних завдань трудового навчання як навчальної дисципліни в 1-11 класах шляхом практичної діяльності на уроках трудового навчання.
 2. Самоосвіта вчителя – важливе завдання навчально-виховного процесу. Засоби ІКТ – умови вдосконалення професійної майстерності педагога.

Січень

 1. Діяльність педагогічного колективу щодо практичного втілення інноваційних ідей, проведення психологічних, педагогічних та моніторингових досліджень, їх результативність.
 2. Про стан викладання суспільних наук, формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання історичних подій, формування громадянської позиції та правової культури.

Березень

 1. Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання.
 2. Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації.
 3. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя.
 4. Підготовка до ДПА, ЗНО.

2019-2020 навчальний рік

Серпень

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2018-2019 навчальний рік відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та завдання на новий 2019-2020 навчальний рік з метою визначення шляхів розвитку школи в сучасних умовах.
 2. Затвердження плану роботи школи на новий 2019-2020 навчальний рік.
 3. Затвердження робочого навчального плану.
 4. Робота над науково-методичною проблемою «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки»

Жовтень

 1. Про самореалізацію творчого потенціалу особистості на уроках предметів художньо-естетичного циклу та в позакласній діяльності

Січень

 1. Проектно-рольовий підхід у позакласній, виховній роботі
 2. Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, клубах, роботі гуртків.

Березень

 1. Про стан викладання освітньої галузі «Природознавство».
 2. Про наступність між початковою та основною ланками освіти з природознавчої підготовки школярів, про формування в учнів комплексного, просторового та соціально-орієнтованого уявлень про землю.
 3. Підготовка до ДПА, ЗНО
 4. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя.

2018-2019 навчальний рік

Серпень

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2017-2018 навчальний рік відповідно до вимог Закону України “Про освіту”  та завдання на новий 2018-2019 навчальний рік з метою визначення шляхів розвитку школи в сучасних умовах.
 2. Затвердження плану роботи школи на новий 2018-2019 навчальний рік.
 3. Затвердження робочого навчального плану.
 4. Робота над науково-методичною проблемою “Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки”

Жовтень

 1. Про дотримання нормативних і законодавчих актів щодо організації індивідуальної форми навчання.
 2. Роль факультативних занять, курсів за вибором у формуванні інтересу до знань та здійснення професійної орієнтації учнів.

Січень  

 1. Про опанування учнями системи математичних знань як основи формування відповідних компетенцій реалізації творчого потенціалу учнів шляхом індивідуального особистого підходу при вивченні фізико-математичних наук. Формування єдиних вимог, критеріїв оцінювання контрольних робіт, усних відповідей з математики та їх об’єктивність.
 2. Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учнів.

Березень

 1. Про соціокультурну та діяльнісну лінії державного стандарту на уроках англійської мови та роль учителя у підвищенні якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій.
 2. Інноваційні форми навчально-виховної роботи в школі. Вибір форм і методів навчання, а також взаємодії до оптимального навантаження та працездатності учня.
 3. підготовка до ДПА, ЗНО.
 4. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя.