Науково-методична робота

Учитель живе доти, доки вчиться: щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель.

К. Ушинський

Якість освіти залежить від цілого ряду чинників,
але одним із провідних є педагогічна майстерність учителя.

Кажуть, що у світі є лише одна професія від Бога – Учитель,
а всі інші від учителя!

          Виходячи із цієї концепції учительської праці, у закладі освіти створені всі умови для професійного росту педагогів.

        Педагогічний колектив закладу освіти у 2021-2022 навчальному році розпочав роботу над науково-методичною проблемою “Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу” (І діагностично-теоретичний етап роботи).

          Науково-методична робота в закладі освіти носить системний характер, для чого використовуються різноманітні форми й методи її організації.

          Зміст науково-методичної роботи спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці тощо.

           Структура науково-методичної роботи в закладі освіти розроблена виходячи із типу навчального закладу й ураховує організацію побудови цілісної системи управління. (Завантажити)

            Упровадження системи управління інноваційною діяльністю сприяло модернізації структури спеціального професійного громадського органу – науково-методичної ради яка координує науково-методичну й дослідно-експериментальну роботи – від ідеї до відстеження результатів. Також розроблено положення про науково-методичну раду. Визначено її правовий статус, а також місце в структурі управління школою. Під час розробки структури науково-методичної ради, ми орієнтувалися на досвід інноваційних навчальних закладів.

            Характер науково-методичної роботи, її зміст регулюються основними принципами інноваційного менеджменту. Побудова науково-методичної роботи в навчальному закладі спирається на кадровий потенціал і можливості педагогічного колективу.

            З переходом школи в режим постійного розвитку закріпилася позитивна динаміка в мотивації педагогів до професійного зростання, до самоосвіти. Це відображається, у першу чергу, на участі працівників у різних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності: значна частина вчителів, за ініціативою адміністрації або за власною ініціативою, систематично бере участь у позапланових заходах з тієї чи іншої інноваційної галузі освіти.

              На підвищення рівня професійної майстерності педагогів закладу освіти, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності впливає й низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультації, практичні семінари, спеціально організовані постійно діючі семінари.

             Провідним напрямком науково-методичної роботи школи є підтримка інноваційного освітнього середовища. На сьогодні до його забезпечення залучено більшість педагогів. Учителі беруть участь у оцінці різних аспектів діяльності закладу освіти, виробленні алгоритму розв’язання проблем, що виникають;  активно впроваджують альтернативні освітні технології або їх елементи;  беруть участь у проектній діяльності як при підготовці та проведенні уроків, так і в позаурочній роботі (розробка власних проектів, підготовка спільних з учнями проектних робіт). Всі учителі успішно розробляють електронні презентації до навчальних занять з предметів шкільного курсу. У закладі освіти загалом упроваджені різноманітні форми обміну педагогічними досягненнями тощо.

              Організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводяться відповідно до запитів та інтересів педагогів із використанням інноваційних технологій.

             Вагомою колективною формою розвитку теоретично-педагогічного мислення в закладі освіти є педагогічні ради.

             Для організації проведення методико-педагогічної, планової, науково-дослідницької роботи з учителями за фахом працює вісім методичних об’єднань вчителів предметних кафедр:

  • іноземних мов;
  • фізико-математичного циклу;
  • суспільно-природничого циклу;
  • філологічного циклу;
  • художньо-естетичного циклу;
  • фізичного виховання та предмету “Захист України”;
  • початкової школи;
  • вихователів ГПД.

             Методичні об’єднання вчителів предметних кафедр є однією з важливих колективних форм організації науково-методичної роботи в закладі освіти, які спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання. В закладі освіти працює методичне об’єднання класних керівників. 
             Закріпилася стійка тенденція в кадровій політиці закладу освіти, спрямована на гуманізацію й демократизацію освітнього процесу, на формування творчої особистості учителя-професіонала, сформовано позитивне ставлення до безперервної психолого-педагогічної освіти й самоосвіти, про що свідчать результати курсової перепідготовки й підсумки атестації педагогічних і керівних працівників.
             Організація науково-методичної роботи в закладі освіти вирізняється системністю та змістовністю, має інноваційний характер, забезпечує умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогічних працівників в умовах сучасного суспільно-професійного середовища.

Довідка про підсумки науково-методичної роботи у І семестрі 2022-2023 навчального року

Довідка про підсумки моніторингового дослідження стану науково-методичної роботи з педагогічними кадрами за 2021-2022 навчальний рік

Довідка про підсумки науково-методичної роботи за І семестр 2021-2022 навчального року 


Корисна інформація та посилання

Інтернет для освіти
Освіта в Україні
Методичний портал
Учительський Журнал он-лайн
Записник сучасного вчителя
Майстер-клас
Мій кращий урок
Вчитель вчителю, учням та батькам
Видавництво “Гімназія”
Видавництво “Генеза”
Видавництво “Ранок”
Видавництво “Основа”