Критерії оцінювання навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1-4  класів

           Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів  у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства  освіти  і науки  України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

             Відповідно до  Державного стандарту початкової освіти отримання даних та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюються у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

             Оцінювання результату особистісних надбань учнів 1-4  класів виражається вербальною оцінкою.

             Оцінювання результату  навчання учнів 1-4 класів здійснюється вербально,  у Свідоцтві досягнень  сформований очікуваний  результат позначаємо  «V».

               Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813)

            Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів

            Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів  у 5-6 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства  освіти  і науки  України  від 01 квітня 2022 р. № 289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти”

               https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti 

             Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.

             Свідоцтво досягнень Додаток 1 відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти.

              Загальні критерії оцінювання результатів навчання (Додаток 2)  є орієнтовними і можуть бути застосовані в частині, що відповідає очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною навчальною програмою.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6-11 класів

                Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

                 Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

Критерії оцінювання рівнів компетентності