Правила конкурсного приймання до 1-го класу

1.    Загальні положення

1.1. Приймання дітей до спеціалізованої  школи  №197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок   конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл-інтернатів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 та на підставі Статуту спеціалізованої школи №197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради школи, схвалені ними та затверджені директором школи, погоджені з управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.
1.3. У  конкурсному  відборі  (конкурсі)  можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні  випробування  здійснюються   на   безоплатній основі.
2.    Організація конкурсу
2.1. Правила  конкурсного  приймання  оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні школи, що здійснює  приймання.  Зміст  оголошення  доводиться  до  відома населення через сайт школи.
2.2. Не   пізніше   ніж  за  місяць  до  початку  конкурсу  в приміщенні  школи  вивішується  перелік  питань   з навчальних  предметів,  за  якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування  в  рамках  основного конкурсного приймання проводяться    в березні  — червні.  За  наявності  вільних  місць  допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином,  щоб зарахування дітей відбулося до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове  конкурсне   приймання   може,   як   виняток, відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що  й  основний.
2.5. Для  проведення  конкурсного  випробування  у  школі  створюється  педагогічна конкурсна  комісія,  склад  якої  затверджується наказом  директора  школи  за  погодженням  з радою школи.  До  складу  конкурсної  комісії  залучається практичний   психолог.  Головою  конкурсної  комісії  є  директор школи або його заступник.
2.6. Для проведення конкурсного випробування створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної  комісії;  її  склад затверджується наказом директора школи.
2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб,   які   їх   замінюють),  що  подається  на  ім’я  директора школи,  табеля  успішності  учня  (крім  дітей,  які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту. Для участі в конкурсі дітей,  які  вступають  до  1-го  класу спеціалізованої  школи,  крім заяви,  подаються копія  свідоцтва  про  народження   та   медична   картка   дитини встановленого зразка.
2.8. До  конкурсної  комісії  можна  подавати копії дипломів, грамот,  інших документів,  які підтверджують  здібності  учнів  з обраної спеціалізації  та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.9. Не  дозволяється  вимагати  від  учнів  характеристик  з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Адміністрацією школи  передбачені особливі  (пільгові)  умови  конкурсу  для   дітей-сиріт,   дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів, дітей, які зареєстровані в межах обліку мікрорайону, дітей, які мають старших братів або сестер, які є учнями школи.
3. Проведення конкурсу
3.1.  Конкурсне приймання дітей,  які вступають до 1-го  класу спеціалізованої  школи,  проводиться у терміни, визначені школою,  у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда   з   дитиною,  яка  вступає  до  1-го  класу спеціалізованої   школи,   включає виконання  спеціальних  діагностичних  завдань для перевірки рівня загального  розвитку  дитини,  її  функціональної  готовності   до систематичного   навчання   та  здатності  до  вивчення  дисциплін
відповідно до спеціалізації школи. Такі завдання   розробляє   педагогічна   комісія  на  основі матеріалів,  запропонованих  центрами  практичної   психології   і соціальної   роботи   (психологічними   службами),  та  затверджує директор школи за погодженням управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад  обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3.  Чисельність  педагогічної  комісії  для   співбесіди   з дитиною,   яка   вступає   до  1-го  класу  спеціалізованої  школи,  не  перевищує  трьох  осіб,  включаючи практичного   психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин для 1-х класів, 60 хвилин для учнів 2-11 класів.
3.4.  Завдання для конкурсних випробувань, зміст яких  має  відповідати    навчальним    програмам  спеціалізованої  школи   відповідного   класу, розробляються методичними об’єднаннями   вчителів  та затверджуються директором школи  за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.5. Не допускається застосовувати ті самі  варіанти  завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи  в  запечатаному  конверті,  що  його  відкриває  в   день випробування  голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.7. Для проведення  конкурсного  випробування  у  письмовій формі  вступникам  видається папір зі штампом школи; передбачається,  що  першу  сторінку  буде  відділено  від   самої письмової роботи. Після закінчення  випробування  письмові  роботи   шифруються головою  предметної  комісії  та  передаються для перевірки членам цієї  комісії   без   титульної   сторінки.   Дешифрування   робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.8. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом школи для підготовки  до  відповіді (складання  тез  або  плану відповіді,  запису основних визначень).
3.9. Обсяг  і  тривалість  письмових завдань  підготовки  до усного опитування,  інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної  вікової групи окремо.
3.10. Письмові   роботи   учасників  конкурсу  та  аркуші  із записами,  зробленими вступниками  під  час  підготовки  до  усної відповіді, зберігаються у школи протягом року. Місце їх зберігання визначає директор школи.
3.11. Результати  конкурсних  випробувань   (у   тому   числі  співбесіди)   оформляються   у   вигляді  протоколів  відповідної комісії,  які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.12. Результати усного та письмового випробування оголошуються після  його проведення.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні школи для загального ознайомлення.
3.13. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу,  зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається  право  участі  в  повторних  конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.
3.14. Діти,  які не з’явились на конкурсне випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не допускаються.
3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.16. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
4. Порядок зарахування
4.1. Діти,  які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі  рішення  конкурсної  комісії.  Зарахування дітей  проводиться  протягом   5   днів   після   оголошення результатів конкурсу.
4.2. До  школи подаються такі документи:
—        заява;
—        копія свідоцтва  про  народження  (паспорта);
—        особова  справа (для учнів, які вступають до 2-11 класів);
—        свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, які вступають до 10-го та 11-го класів);
—        медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють,  не згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу  і  розглядається  протягом трьох  днів  з  дня її подання.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна  комісія, чисельність  та  склад   якої   визначаються школою   за   погодженням   з  управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.  Проведення  додаткових  випробувань  під  час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У   разі,   якщо   висновки   апеляційної   комісії   не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до  управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації,  який  створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні,  які  за   підсумками   конкурсу   не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують  навчання  у  школі,   де   вони навчалися до участі в конкурсі.  Діти, які не пройшли конкурсу для
зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти,  які  зараховані  спеціалізованої школи, але не приступили  до  занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,  відраховуються з школи. На звільнені місця проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для  зарахування  до  визначеного ним школи вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та  інші  відповідні документи)  не  пізніше  ніж  протягом  5  днів  після  закінчення конкурсу.
5.    Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор   школи    несе    персональну відповідальність за дотримання вимог цих правил конкурсного приймання.
5.2. Контроль   за   організацією  та  проведенням  конкурсу, порядком зарахування дітей до спеціалізованої школи.