Твоя майбутня професія

ПОТРІБНО ЗАПИТУВАТИ, ЩО БУДЕ ПОТРІБНЕ РИНКУ ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА РОКІВ?


Правильний вибір професії — це моральне задоволення, висока самооцінка.
Водночас це й висока продуктивність праці,
висока якість продукції.

Вибір професії — точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею.

На ринку праці склалася парадоксальна ситуація – безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за межі області або держави.

Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих робітників-слюсарів, токарів, шахтарів, електрогазозварювальників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. На ринку праці регіону, як і раніше, у надлишку економісти, юристи, бухгалтери, товарознавці, технологи, секретарі та інші.

Проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає особливо актуальною тому, що орієнтація на певну професійну діяльність, свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього навчально-виховному процесу в школі.

Згідно з Програмою національного виховання учнів одним із напрямків роботи єціннісне ставлення до праці. У формуванні особистості учня трудове виховання посідає важливе місце. Воно забезпечує підготовку молодого покоління до активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних благ суспільства; формує свідомість, спрямовану на визнання високої соціальної значущості плідної праці людини, потреби в усвідомленому виборі професії, повагу до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності, навички ведення домашнього господарства, знання про групи професій, вміння професійного самовизначення, розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв’язання.

Основне завдання профорієнтаційної роботи є професійна просвіта та визначення здібностей і професійних намірів учнів.

  • Профорієнтаційна робота в гімназії дає можливість учням:
  • подбати про майбутню професію;
  • відчути “душу” підприємства, робочого місця;
  • отримати уявлення, чим слід керуватись, обираючи професію;
  • переконатися, що учасникам виробництва треба володіти певними якостями особистості: пунктуальністю, старанністю, відповідальністю та ін..

У процесі підготовки учнів до вибору професії можна умовно виділити три етапи. 

Перший етап роботи — з молодшими школярами — пропедевтичний.Основне завдання його полягає у вихованні в дітей загальної трудової спрямованості, любові і сумлінного відношення до праці, готовності виконувати будь-яку роботу, необхідну суспільству, уміння підкоряти свої особисті інтереси інтересам колективу. На цьому етапі в плануванні профорієнтаційної роботи повинні бути передбачені такі заходи, що розкривали б перед школярами значення праці в житті людини і для суспільства, важливість праці представників різних професій для господарства.

На другому етапі підготовки учнів до вибору професії (у середніх класах)продовжується робота з формування в школярів позитивного відношення до усіх видів трудової діяльності. Основним змістом профінформаційної роботи на цьому етапі є ознайомлення учнів з можливо більш широким колом ведучих професій з різних галузей господарства. При цьому до 7 класу школярі повинні одержати уявлення про систему господарства країни в цілому. Увага вчителя спрямована на вивчення динаміки інтересів у підлітків, на їхню зміну і розвиток. Планування профорієнтаційної роботи на цьому етапі шкільного утворення повинне служити розширенню і поглибленню пізнавальних інтересів учнів. Заплановані заходи (екскурсії, зустрічі з фахівцями, батьками й ін.) уже більш глибоко, чим на першому пропедевтичному етапі, знайомлять учнів зі світом професій. При ознайомленні з якою-небудь галуззю господарства перед учнями розкриваються характерні риси основних масових професій цієї галузі.

На третьому етапі, останньому етапі підготовки учнів до вибору професії (у старших класах)планування профорієнтаційної роботи має специфіку, зумовлену завданнями, що стоять перед нею. На цьому етапі також плануються заходи, спрямовані на формування в учнів психологічної готовності до праці, розширення їхніх знань про світ праці. Одержавши визначений багаж знань на попередніх етапах, старшокласники психологічно готові до сприйняття більш складного інформаційного матеріалу про вибір професії. У цей період їм може бути запропонований для вивчення короткий курс про основи вибору професії. Заплановані профінформаційні заходи будуються таким чином, щоб у їхньому процесі здійснювався глибокий соціально-економічний і психологічний аналіз професій. Якісно більш високий рівень професійної інформації на цьому етапі сприяє тому, що старшокласники, засвоюючи її, у той же час опановують спосіб самостійного аналізу професій і застосовують його при ознайомленні з новими професіями.